Algemene voorwaarden easyActive Delft

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

De Ondernemer: De Consument:

Sport en fitness: De Overeenkomst:

easyActive Delft, nr. KvK 53508106 te Den Haag, gevestigd Schieweg 89a, 2627 AT te Delft, ook te noemen: easyActive en Incassant.
natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot sport of fitnessactiviteiten, ook wel lid of easyActive-lid genoemd.

een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.
overeenkomst tussen Ondernemer en Consument ter zake van Sport & Fitness, in de vorm van een door consument gekozen abonnement.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende fitness en groepslessen die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.
easyActive biedt consument de mogelijkheid om onder meer te werken aan zijn/haar conditie, figuur, kracht, ontspanning, gezondheid en/of revalidatie, met al haar middelen die daarvoor ter beschikking staan. De consument betaalt hiervoor een vergoeding/contributie aan easyActive.

Artikel 3. Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

 2. Voordat het aanbod wordt uitgebracht vult de Consument het welkomstformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking is gesteld.

 3. Het aanbod omvat ten minste:

o de vermelding van de mogelijkheid om de sportruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
o de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
o de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
o de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
o de kosten voor het abonnement en op welk moment de kosten mogelijk door de Ondernemer

op grond van artikel 8 jaarlijks verhoogd kunnen worden. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het

gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
o de wijze van betaling en de betalingstermijn;
o de periode van de overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een

strippenkaart, de geldigheidsduur en,
o het huishoudelijk reglement (de Huisregels).

 1. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

 2. Het aanbod van deze algemene voorwaarden gaat schriftelijk of elektronisch verzegeld, welke ook is in te zien via de website www.easyActive.nl/locaties/delft

 3. Bij inschrijving worden entreekosten en administratiekosten berekend.

 4. Het is van belang dat Consument zijn/haar juiste e-mailadres opgeeft omdat alle belangrijke

  communicatie via e-mail geschiedt. Op deze manier kan Consument op de hoogte gehouden worden van alle gang van zaken en info omtrent EasyActive en het werkt tijd- en kosten besparend, waardoor EasyActive haar lage abonnementsprijzen kan blijven garanderen.
  Verandering van e-mailadres dient door het gebruiker tijdig te worden doorgegeven.

Artikel 4. De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de overeenkomst.

 2. De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 3. Alle door Consument verstrekte persoonlijke gegevens aan de Ondernemer worden enkel en

  uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden en versturen van digitale informatie van de Ondernemer en strikt vertrouwelijk behandeld. Deze gegevens worden niet voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

4.

Indien EasyActive vraagt om persoonsgegevens, waaronder gegevens over gezondheid van

Consument te verstrekken, zal EasyActive deze gegevens uitsluitend verzamelen uit

veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor Consument goed en passend (fitness)advies. EasyActive kan Consument immers alleen van een (fitness)advies en/of adequate

begeleiding voorzien, indien EasyActive van gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de

hoogte is. De gegevens van Consument betreffende zijn/haar gezondheid worden door EasyActive

dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. EasyActive zal persoonsgegevens zorgvuldig verwerken

en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer

bewaard dan noodzakelijk is en worden op verzoek van Consument onverwijld uit de bestanden

verwijderd.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Consument zal EasyActive zijn/haar persoonsgegevens niet

verwerken. EasyActive zal geen gegevens van Consument verzamelen indien hij/zij daar geen

toestemming. Door ondertekening gaat consument akkoord met het verwerken van zijn/haar

persoonsgegevens door het fitnesscentrum als hiervoor bedoeld.

5. a. aanmelding voor lidmaatschap van jongeren in de leeftijd van 14 tot 16 jaar dient door de ouder/verzorger te geschieden en mede te worden ondertekend. Deze aanmelding kan uitsluitend aan de receptie van EasyActive plaatsvinden. Personen die deze overeenkomst voor minderjarigen aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid dan ook zijn aansprakelijk voor alle financiële consequenties daaraan verbonden.

b. Jongeren van 14 tot 16 jaar kunnen bij EasyActive trainen indien zij in bezit zijn van een geldige EasyActive-ledenpas én ‘uitsluitend’ onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend EasyActive-lid van 16 jaar of ouder.

6. De overeenkomst start vanaf de dag van inschrijving of een later gekozen en overeengekomen datum.

Artikel 5. Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen, indien gebruiker binnen deze week geen gebruik maakt van de sportfaciliteiten.
Voornoemd herroepingrecht eindigt eerder indien en op het moment dat de Consument gebruik maakt van de sportfaciliteiten (als men in die week dus is komen sporten, vervalt de herroeping).

Artikel 6. Duur Overeenkomst

 1. EasyActive biedt de consument ten minste de keuze uit:

  1. Een flexibel abonnement van 3 maanden of minder.

   Na het aflopen van de eerste termijn van een flexibel abonnement wordt deze voor onbepaalde tijd verlengd, telkenmale met één maand tot wederopzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

  2. Een abonnement van 1-Jaar.
   Na het aflopen van een 1-Jarig abonnement wordt deze voor onbepaalde tijd verlengd, telkenmale met één maand tot wederopzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 2. Tijdens de lopende termijn kan het abonnement niet worden stopgezet of opgezegd, m.u.v. het gestelde in artikel 7 lid 2 en lid 4.

Artikel 7. Opzegging/tijdelijke stopzetting

1. -Opzeggingen via email of Social media worden niet in behandeling genomen!
De Overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en dient dan ook schriftelijk te worden opgezegd (zie ook Wet van Dam). Dit kunt u doen d.m.v. een brief naar ons hoofdkantoor te sturen: EasyActive Delft t.a.v. ledenadministratie, Schieweg 89-a, 2627 AT Delft.
Wij raden u aan de brief aangetekend te verzenden zodat u altijd aan kunt tonen dat u een brief heeft verzonden.
Opzeggen kan ook persoonlijk aan de receptie middels invulling van een opzegformulier. Consument ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging.
-Opzeggingen met terugwerkende kracht kunnen niet worden geaccepteerd. In dit geval wordt de ontvangstdatum als opzegdatum gehandhaaft, rekening houdend met de geldende opzegtermijn.

2 Tijdelijke stopzetting:
a. naast de opzegmogelijkheid bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid in

geval van een blessure/ziekte, zwangerschap of een verblijf in het buitenland voor werk, school of stage. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten, d a n k a n de contractsperiode aansluitend worden verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. In alle gevallen dient er wel een bewijs geleverd te worden.

 1. In geval van een blessure/ziekte dient dit een medische verklaring te zijn of verklaring van de arts.

 2. Voor verblijf in het buitenland dient Consument een werkgeversverklaring, een verklaring van de school of de stageplek te overhandigen. Een vliegticket is niet voldoende bewijs.

 3. Bij zwangerschap en een blessure is de maximale onderbrekingstermijn 3 maanden, voor

  het verblijf in het buitenland wordt de periode in de verklaring aangehouden.

 4. Onderbreking met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Als het abonnement in het eerste contractjaar wordt onderbroken verschuift de einddatum van het abonnement met

page3image37234048page3image37225600page3image37237120

de onderbrekingstermijn.
de deelnemer, door welke oorzaak dan ook zonder bericht geen gebruik maakt van de

3 Indien
faciliteiten in de club, ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lidmaatschapsgeld en geeft de deelnemer niet het recht op enige vermindering daarvan.

 1. 4  Tussentijdse opzegging door Consument alleen mogelijk indien:

  1. de Consument een ander woonadres krijgt, buiten een straal van 12 kilometer en het - als

   gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de sportactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen dan is van deze situatie geen sprake.

  2. het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Consument dient een schriftelijk bewijs van de arts of specialist te overleggen.

 2. 5  Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en 4 van dit artikel is de Ondernemer gerechtigd om de abonnementsbijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende (hogere) abonnementsbijdrage.

 3. 6  Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of, de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

Artikel 8. Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer minimaal 2 weken voorafgaand

  genoegzaam bekendgemaakt.

 3. Indien een prijsverhoging van abonnementskosten plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht

  om de Overeenkomst binnen een maand na de bekendmaking te ontbinden.
  Indien een abonnement in één keer is voldaan, wordt de prijsverhoging pas doorgevoerd na het aflopen van het contracttermijn.

 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW of andere kosten die hieruit voortvloeien, zoals administratiekosten e.d.

Artikel 9. Betaling

 1. De vergoeding wordt in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen:

  1. kwartaalabonnement of korter: bij inschrijving betaalt consument de eerste termijn in één keer direct aan de balie. Iedere daaropvolgende termijn wordt aansluitend middels

   doorlopende machtiging per maand via bankincasso geïncasseerd.

  2. 1-jarig: per maand, middels doorlopende machtiging via automatische bankincasso of de

   overeengekomen abonnementsperiode in één keer via pin aan de balie.

 2. Betalingen via maandelijkse bankincasso worden per vooruitbetaling geïnd.

 3. Bij aanmelding van een 1-jarig abonnement betaalt Consument de maand van inschrijving en

  aansluitende kosten ineens aan de balie. Per eerstvolgende maand wordt er via automatische

  bankincasso geïnd.

 4. Bij betaling per 1 jaar in één keer gaat dit abonnement na de overeengekomen periode over in

  automatische bankincasso per maand, tenzij er wederom voor 1 jaar wordt gecontinueerd en in

  één keer vooraf wordt voldaan.

 5. Door ondertekening van de overeenkomst geeft Consument toestemming aan EasyActive

  doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar diens bank om een bedrag van zijn/haar rekening af te laten schrijven wegens contributie en/of afgenomen diensten/goederen en de bank om doorlopend een bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven overeenkomstig de incasso- opdracht.

 6. Consument gaat bij ondertekening akkoord dat incassant afziet van vooraankondiging van de incasso-opdracht.

 7. De vergoeding w o r d t v ó ó r a f geïncasseerd omstreeks de 26e van de kalendermaand voor de daaropvolgende maand. Wanneer deze datum in het weekend of op een nationale feestdag valt, dan wordt er op de eerstvolgende werkdag geïnd.

 8. Als Consument het niet eens is met een afschrijving, dan kan hij/zij deze laten terugboeken. Consument kan hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact opnemen met de bank

en de bank i n f o r m e r e n naar de voorwaarden. Consument dient een stornering wel schriftelijk aan incassant te melden. Een stornering, evenals een intrekking van de machtiging geeft geen ontheffing of uitstel van betaling.

 1. Bij niet tijdige betaling van verschuldigde bedragen, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of stornering om welke redden dan ook of om ongeacht welke andere reden van te late betaling is de Consument zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Hij/zij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

 2. Indien de Consument, ook na te zijn gemaand om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen in gebreke blijft, vervalt automatisch de mogelijkheid tot termijnbetaling en worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

 3. In geval de Consument in verzuim is met de volledige betaling dan is de Consument (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:

a. De ondernemer maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt

berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande berdag-na het intreden van het verzuim-niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de Consument wordt voldaan.

b. De buitengerechtelijke kosten zijn alsvolgt: -minimumtarief € 40,-

-15% over eerste € 2.500,- -10% over volgende € 2.500,- -5% over volgende € 5.000,-

 1. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Consument de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 2. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot het fitnesscentrum te weigeren en om buitengerechtelijke en/of gerechtelijke maatregelen te nemen ter effectuering van haar rechten.

Artikel 10. Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis

  beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

 5. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen

  van Consumenten maar aanvaardt behoudens gebleken tekortkoming geen aansprakelijkheid ter zake.

Artikel 11. Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.

 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan de Ondernemer.

 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Consument dit aan de Ondernemer

  kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij

  onder invloed van drank, drugs, medicijnen of dopinggeduide middelen is. Zie ook art. 7 lid 5.

 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in het pand van de Ondernemer.

 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en

  telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 12. Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen tijdig op genoegzame wijze aankondigen.

 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende een maand na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt.

 3. De Consument kan de overeenkomst van 12 maanden tussentijds upgraden of downgraden. Een wijziging van het abonnement gaat altijd per de 1e van de volgende maand in. Upgraden van het abonnement kan in het lopende contractjaar geschieden. Voor het downgraden dient een nieuw abonnement van 12 maanden te worden afgesloten. Abonnementen korter dan de duur van12maandenkunnenniet wordengewijzigd.

Artikel 13. Bewijs van deelname/toegangspas

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname bestaat uit een persoonlijke toegangspas die onder andere wordt gebruikt voor registratie van het bezoek en de bediening van de lockers in de kleedruimtes. Derhalve dient de Consument de toegangspas altijd bij zich te hebben tijdens het bezoek.

 2. De toegangspas is persoonsgebonden/strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 3. Indien de toegangspas verloren is gegaan of is beschadigd dan kan een nieuwe worden

  aangevraagd.De Ondernemerisgerechtigdhiervoor€10,00inrekeningtebrengen.

Artikel 14. Risico en aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.

 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een maximum van 1.000.000,- euro per geval.

 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

 4. Consument is zich ervan bewust dat beoefening van sport risico’s met zich mee brengt en verklaart dat hij/zij enig ongeval, letsel of schade die tengevolge het onderhavige sportonderricht bij EasyActive kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald. De Algemene Voorwaarden en huisregels van EasyActive staan op de website www.easyActive.nl en zijn bij de receptie van EasyActive opvraagbaar.

Artikel 16. Tot Slot

Door zijn/haar ondertekening van de overeenkomst verklaart Consument deze Algemene Voorwaarden en huisregels van EasyActive te accepteren. Deze Algemene Voorwaarden en huisregels beheersen de rechtsverhouding tussenEasyActiveenConsument.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met

persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en

wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die deze gegevens gebruiken. Het College bescherming

persoonsgegevens (Cbp) houdt onder de Wbp toezicht op de naleving van wetten die het gebruik van

persoonsgegevens regelen. Bij het Cbp moet in principe het gebruik van persoonsgegevens worden gemeld,

tenzij hiervoor een vrijstelling geldt.

PRIVACYVERKLARING

easyActive hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring, alszodanig omschreven in een apart hoofdstuk ‘WET BERSCHERMING PERSOONSGEGEVENS’, willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens van Consument.

 

Huisregels EasyActive Delft

Sporten bij EasyActive staat voor een sportieve en leuke fitness- en groepslesbeleving. Om het bezoek aan onze vestiging voor iedereen plezierig te maken en te houden, hanteert EasyActive de volgende huisregels:

TOEGANG TOT DE CLUB

Bij twijfel over uw identiteit is het personeel van EasyActive gerechtigd u te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen.
De minimale leeftijd voor toegang tot de club is 16 jaar. Jongeren van 14 tot 16 jaar kunnen uitsluitend trainen onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend EasyActive-lid van 16 jaar of ouder.

EIGEN VERANTWOORDING

Deelname aan trainingen gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.

ROKEN/CONSUMPTIES

Het is niet toegestaan te roken en alcohol/drugs te gebruiken binnen de vestiging. Het consumeren van meegenomen eet- en drinkwaren is niet toegestaan.
In de trainingszalen mag uitsluitend een bidon, gevuld met water worden gebruikt.

SPIERVERSTERKENDE/STIMULERENDE MIDDELEN

Het gebruik c.q. de handel van spierversterkende en/of stimulerende middelen is niet toegestaan. Indien voorgaande bij consument geconstateerd wordt, zal EasyActive het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende lidmaatschapsperiode vervalt (zie ook Algemene Voorwaarden art. 7 lid 6).

De Consument verliest zijn/haar rechten, doch behoudt zijn/haar lopende verplichting aan EasyActive.

HANDDOEK

Het gebruik van een schone handdoek tijdens de training is verplicht! Een handdoek kan eventueel worden gehuurd of gekocht bij de receptie.

page7image37269696

SPORTSCHOENEN

Consument is verplicht om sportschoenen te gebruiken waarmee niet op straat gelopen is. dient men sportschoenen te gebruiken waarvan de zolen niet afgeven.
Het gebruik van slippers tijdens het sporten is NIET toegestaan.

SPORTKLEDING

In de aerobiczaal

Het dragen van sportkleding is verplicht. Gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan. Bij de heren geniet het onze voorkeur voor het dragen van een t-shirt i.p.v. een hemd, tank-top of een andere vormvan eenmouwloost-shirt.

MOBIELE TELEFOON

Telefoneren in de trainingsruimten is niet toegestaan. In de lounge is dit wel toegestaan. Geluiddragers, mits voorzien van headsets zijn wel toegestaan.

PARKEREN

Bij het parkeren en lopen in en om het pand en in de nabije omgeving mag geen overlast worden veroorzaakt voor omwonenden en omliggende bedrijven. Let goed op waar wel en niet geparkeerd mag worden.

FITNESSRUIMTE

Het verdient aanbeveling apparaten en gewichten te gebruiken nadat u instructie heeft gehad van een van onze instructeurs zodat u veilig kunt trainen.
Na gebruik van een apparaat reinigen met uw handdoek of met daarvoor bestemd reinigingsmiddel.
Gewichten en andere trainingsattributen na gebruik terug leggen!

TRAININGEN

Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan trainingen te geven, in welke vorm of in welke sporten dan ook.

GROEPSLESSEN

Zorg ervoor dat u minimaal vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig bent om uw medesporters niet te laten wachten.Controleerhetroosterinverbandmetroosterwijzigingen.

SCHADE

Schade welke toegebracht is door een lid, aan de inventaris of het gebouw van EasyActive Delft, zal worden verhaald op grond van wettelijke en contractuele aansprakelijkheid. Een ieder is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden.

KLEEDKAMERS

Het is aan te raden om waardevolle spul en tijdens de training in een locker op te bergen. Het is niet toegestaan tassen, jassen of andere kledingstukken mee te nemen in de trainingsruimten. Deze dienen te worden achtergelatenindedaarvoorbestemdelockersofkledingrekken.
Na sluitingstijd worden alle lockers open gemaakt voor de schoonmaak. U kunt geen aanspraak maken op gebruik van een locker na sluitingstijd.

VERLIES EN DIEFSTAL

De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum.
Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

EasyActive Delft behoudt zich het recht voor om huisregels te wijzigen.

tekst

Zelfstandig Sporten

Ook als je zelfstandig sport helpen wij je om jouw doel te bereiken. Want we letten erg op het juist uitvoeren van de oefeningen en we staan klaar om je daarbij te ondersteunen.

Lees meer
tekst

1:1 Personal Training

Professionele begeleiding die gericht is op resultaat; dat is personal training. Jouw trainer maakt een schema op maat waarmee jij je grenzen verlegt en je doelen elke keer dichterbij komen.

Lees meer
tekst

1:8 Small Group doelgericht sporten

Ben je starter of topsporter? Wil jij samen met een deskundige trainer heel gericht sporten; kies dan voor functioneel trainen in 30 minuten. Je leest het goed: in 30 minuten per keer!

Lees meer
tekst

1:25 Groepsles

Houd je van spinning, yoga of power training? Wil je werken aan kracht, conditie of uithoudingsvermogen? De enthousiaste trainer motiveert en zorgt dat je alles geeft; een les vliegt voorbij!

Lees meer

"Ik merk dat ik trouw blijf komen, door de fijne begeleiding. Sporten bevalt me prima!"

Mevrouw Erms, 66

"De 30Active training is elke keer een persoonlijke uitdaging. En het werkt!"

Sjoerd Knoops, 36

"De sfeer is goed en je wordt echt goed geholpen."

Ineke van Ratum, 30